Bài 7: Cài SSL miễn phí cho web server Apache trên AWS EC2 Linux👨🏻‍🏫 Bài 7: Cài SSL miễn phí cho web server Apache trên AWS EC2 Linux
#tinhocthatladongian #awstiengviet #SSL

👍 Like me!

📕 Danh sách đầy đủ các khóa học như AWS, DevOps, FullStack, Dockers, Jenkins, Tin học Văn phòng, Quản lý dự án, Agile Scrum, AI Machine Learning, Big Data…

🏃🏼‍♀️ Lab document
Step1: Cài đặt mod ssl cho Apache
yum -y install mod_ssl

Step2:Cài đặt Cài đặt openssl
yum install openssl

Step3: Tạo private key
mkdir -p /etc/httpd/conf/tinhocthatladongian-ssl
cd /etc/httpd/conf/tinhocthatladongian-ssl
openssl genrsa } server.key

Step4: Tiếp theo, tạo file CSR, file CSR này được sử dụng khi cơ quan cấp chứng chỉ cấp chứng chỉ cho máy chủ
openssl req -new -key server.key } server.csr

Step5: Gửi file server.csr ở trên cho nhà cung cấp SSL(nơi bạn muốn mua SSL) bạn sẽ nhận được các file cerfiticate
ví dụn mình dùng sslforfree để thực hành bài này

Step6: Copy các file cerfiticate nhận được vào thư mục /etc/httpd/conf/tinhocthatladongian-ssl và change quyền cho các file này
chown root:root ca_bundle.crt
chown root:root certificate.crt
chmod 600 ca_bundle.crt chown 600 certificate.crt

Step7: Cấu hình apache
{VirtualHost _default_:443}
SSLEngine On
ServerAdmin info@coderhanoi.com
DocumentRoot “/var/www/html/tinhocthatladongian/”
ServerName coderhanoi.com
SSLCertificateFile “/etc/httpd/conf/tinhocthatladongian-ssl/certificate.crt”
SSLCertificateChainFile “/etc/httpd/conf/tinhocthatladongian-ssl/ca_bundle.crt”
SSLCertificateKeyFile “/etc/httpd/conf/tinhocthatladongian-ssl/server.key”
{Directory “/var/www/html/tinhocthatladongian/”}
Order deny,allow
Allow from all
AllowOverride All
Require all granted
{/Directory}
{/VirtualHost}

Step: Khởi động lại apache
service restart httpd

Step9: Mở cổng 443 cho ssl trên firewall

⚙️ Dịch vụ Freelance
– Tư vấn & triển khai giải pháp hệ thống cho doanh nghiệp
– Phát triển phần mềm Website, Mobile App, PC App

☎️ Vui lòng liên hệ
Mr. Bảo
Phone/Zalo: 0933.73.93.56

Nguồn: https://whereintheworldisnico.com/

Xem thêm bài viết khác: https://whereintheworldisnico.com/phan-mem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *